Garderobe Reglement

Garderobereglement

  1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake 'bewaarneming' is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Stichting Podium Victorie en gebruikers van de garderobe.
  2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 2,- per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu's. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 125,- hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en Stichting Podium Victorie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 125,-.
  3. Stichting Podium Victorie is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Stichting Podium Victorie behoudt zich het recht voor bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Stichting Podium Victorie van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
  4. Per in bewaring gegeven item wordt 1 ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Stichting Podium Victorie. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van € 2,- per item.
  5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Stichting Podium Victorie zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Stichting Podium Victorie op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
  6. Uiteraard zal Stichting Podium Victorie zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te bewaken en terug te geven. Stichting Podium Victorie kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) worden geretourneerd.
  7. Stichting Podium Victorie is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Stichting Podium Victorie is te allen tijde beperkt tot € 125,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan). Gebruiker zal Stichting Podium Victorie aansprakelijk dienen te stellen door aangifte van vermissing te doen bij de politie.


Binnenkort te zien